ظریف: نقل کردان ترامپ سخیف، شعاری و بی محتوا بود • قدرت دانش آموز

درحال بارگذاري ....